Na stronie zamieszczono nowe materiały dydaktyczne, przygotowane w ramach projektu PO WER Uniwersytet Jutra
TPL_HISTORIA_PRZEKLADU

Lista lektur do przedmiotu Poetyka przekładu
(w kolejności pojawiania się na zajęciach)

 1. Roman Jakobson, O językoznawczych aspektach przekładu. Przeł. Lucylla Pszczołowska. W: Piotr Bukowski, Magda Heydel, red., Współczesne teorie przekładu. Antologia, Kraków 2009.
 2. Edward Balcerzan Poetyka przekładu artystycznego. W tegoż: Literatura z literatury, Katowice 1998.
 3. Susan Bassnett, André Lefevere, Where are we in Translation Studies? W: Susan Bassnett, André Lefevere, Constructing Cultures. Essays on Literary Translation, 1998.
 4. Magda Heydel, Import, szmugiel i zdrada. „Tygodnik Powszechny” 2011, nr 44.
 5. Sławomir Paszkiet, Zarobić nie zarobisz, ale co się naczytasz, to twoje. „Tygodnik Powszechny” nr 38 (3297).
 6. Olgierd Wojtasiewicz, Definicje. W tegoż: Wstęp do teorii tłumaczenia, Warszawa 1957.
 7. Eugene Nida, Zasady odpowiedniości. Przeł. Anna Skucińska. W: Piotr Bukowski, Magda Heydel, red., Współczesne teorie przekładu. Antologia, Kraków 2009.
 8. Elżbieta Tabakowska Przekład i obrazowanie. W: Myśl językoznawcza z myślą o przekładzie. Red. Piotr de Bończa Bukowski, Magda Heydel, Kraków 2015.
 9. Anna Wierzbicka, Co mówi Jezus? Objaśnianie przypowieści ewangelicznych w słowach prostych i uniwersalnych [fragm.]. Przeł. Izabela Duraj-Nowosielska, Warszawa 2002.
 10. Andrew Chesterman, Emma Wagner, Is Translation Theory Relevant to Translators’ Problems? In: Can Theory Help Translators? A Dialogue Between Ivory Tower and the Wordface, 2002.
 11. Aleksander Gomola, O feministycznych przekładach Biblii. „Przekładaniec” 2010, nr 2 (24).
 12. Neil MacFarquhar, Verse in Koran on beating wife gets a new translation, „The New York Times”, March 25, 2007.
 13. Douglas Robinson, The Translator as Learner; The Process of Translation. In: Becoming a Translator. An Introduction to the Theory and Practice of Translation, 2nd ed. 2003.
 14. Stanisław Barańczak, Mały, lecz maksymalistyczny manifest translatologiczny oraz Schemat „Rozwiązania”. Z tegoż: Ocalone w tłumaczeniu. Szkice o warsztacie tłumacza poezji z dołączeniem małej antologii przekładów, 1992, 1994, 2004.
 15. Piotr Sommer, Tłumacząc miniatury Charlesa Reznikoffa. Pogadanka dla młodzieży. W tegoż: Po stykach, Gdańsk 2005.
 16. Jerzy Jarniewicz, Tłumacz jako twórca kanonu. W tegoż: Gościnność słowa. Szkice o przekładzie literackim, Kraków 2012.
 17. Stanisław Barańczak, Przekład artystyczny jako „samoistny” i „związany” obiekt interpretacji. W: Z teorii i historii przekładu artystycznego, red. Jacek Baluch, Kraków 1974.
 18. Robert Stiller, Przekład jako własność niczyja. „Literatura na świecie” 1977 nr 4.
 19. Jerzy Jarniewicz Sięganie po cudze jako przekład. 
 20. Jerzy Jarniewicz, Kto tak pięknie gra, czyli stereotyp poetyckości; „Horror vacui”, czyli poetyka nadmiaru w przekładzie literackim. W tegoż: Gościnność słowa. Szkice o przekładzie literackim, Kraków 2012.
 21. Ewa Rajewska, Kariera coveru. W: Kultura w stanie przekładu. Translatologia – komparatystyka – transkulturowość. Pod red. Włodzimierza Boleckiego i Ewy Kraskowskiej. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2012.
 22. Anna Legeżyńska, Tłumacz jako drugi autor; Tłumacz jako drugi autor – dziś. W tejże: Tłumacz i jego kompetencje autorskie, wyd. 2, Warszawa 1999.
 23. Eadem, Translatologia z perspektywy końca (wieku). „Przestrzenie Teorii” 2002 nr 1.
 24. Edward Balcerzan, Jerzy Jarniewicz. Tłumacz - granice twórczości. W tegoż: Pochwała poezji, Mikołów 2013.
 25. Jerzy Jarniewicz, Przewrót pałacowy czy sukcesja? W tegoż: Tłumacz między innymi, Wrocław 2018.
 26. Krzysztof Hejwowski, Mit tekstualizmu. W tegoż: Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu, Warszawa 2007.
 27. Ewa Kraskowska, Intertekstualność a przekład. W: Jerzy Ziomek, Janusz Sławiński, Włodzimierz Bolecki, red., Między tekstami, Warszawa 1992.
 28. Edward Balcerzan, „Dzień dobry, jam ciotka twa”. W strefie nieprzekładu. W tegoż: Tłumaczenie jako „wojna światów”. W kręgu translatologii i komparatystyki, Poznań 2009.
 29. Elżbieta Tabakowska, Wstęp oraz Marcepaneria i inne utwory. W tejże: O przekładzie na przykładzie. Rozprawa tłumacza z „Europą” Normana Daviesa, Kraków 1999.
 30. Eadem, Wstęp oraz Język, co staje okoniem. W tejże: Tłumacząc się z tłumaczenia, Kraków 2009.